top of page

Algemene voorwaarden Krachtige Patronen


 Definities

1.   Krachtige Patronen: Krachtige Patronen, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 61514640.

2.   Klant: degene met wie Krachtige Patronen een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: Krachtige Patronen en klant samen.

4.   Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Krachtige Patronen.

2.   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1.   Alle prijzen die Krachtige Patronen hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.   Alle prijzen op die Krachtige Patronen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Krachtige Patronen te allen tijde wijzigen. 

3.   De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Krachtige Patronen vastgesteld

4.      Voorafgaand aan de ingang ervan zal Krachtige Patronen prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

5.      De consument heeft het recht om de overeenkomst met Krachtige Patronen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

1.   Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Krachtige Patronen. 

2.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

3.   Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Krachtige Patronen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

4.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de zakelijke klant, zijn de vorderingen van Krachtige Patronen op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

5.   Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Krachtige Patronen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Krachtige Patronen te betalen. 

Uitvoering van de overeenkomst 

1.   Krachtige Patronen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.   Krachtige Patronen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.   De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

Aansprakelijkheid Krachtige Patronen

1.   Krachtige Patronen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.   Indien Krachtige Patronen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.   Krachtige Patronen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.   Indien Krachtige Patronen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Recht op ontbinding

1.   De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Krachtige Patronen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Krachtige Patronen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Krachtige Patronen in verzuim is. 

3.   Krachtige Patronen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Krachtige Patronen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

4. Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor consumenten.

Wijziging algemene voorwaarden

1.   Krachtige Patronen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal Krachtige Patronen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Krachtige Patronen is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Klachten:

Wanneer een deelnemer ontevreden is kan hij of zij direct contact opnemen met de eigenaar via de website, via email of telefonisch. Er wordt dan binnen een week gereageerd, waarna binnen twee weken samen onderzocht welke mogelijkheden er zijn om er uit te komen om daarmee de klacht als afgehandeld beschouwd te kunnen worden. Mocht dit niet tot tevredenheid zijn kan de cursist zich wenden tot een onafhankelijke derde, te weten M Formenoij, psychotherapeut, contactgegevens via Krachtige Patronen. Krachtige Patronen zal het oordeel van de onafhankelijke derde als bindend ervaren en de uitkomst zo snel mogelijk opvolgen, uiterlijk binnen een maand na wenden tot de onafhankelijke derde. 


Opgesteld op 04 april 2021.

bottom of page